Comptabilitat avançada

Les empreses necessiten eines com la la Comptabilitat que els permetin conèixer la seva situació financera. Comptar amb aplicacions amb capacitats avançades i que facilitin el treball és fonamental per a la presa de decisions.

El mòdul de Comptabilitat Avançada, SPEEDY CODA, no només et simplificarà al màxim la gestió dels teus processos comptables sinó que a més és una eina d’anàlisi. Un nou enfocament de la comptabilitat imprescindible per conèixer la rendibilitat de la teva companyia.

Hi ha disponible, a més, una gamma de producte més alta, SPEEDY CODA AGE. (Alta Gestió Empresarial) per a usuaris amb necessitats avançades.

Gestió de Tresoreria

Un bon programari de Gestió de Tresoreria per a l’empresa permet conèixer anticipadament les posicions en tots els comptes financers, tant en data d’operació com en data de valor, amb antelació a la informació que ens proporciona el banc, permetent prendre decisions proactives sobre la liquiditat de la nostra empresa.

El mòdul TESDA, és una eina completa, dissenyat per planificar i controlar els actius financers mitjançant un sistema dinàmic i interactiu, basat en la informació disponible en la teva ERP corregida amb les dades proporcionades diàriament per mitjans telemàtics per les entitats bancàries, optimitza la gestió dels seus recursos financers.

A més, a partir d’aquesta informació, TESDA disposa de les eines adequades per realitzar un control exhaustiu dels cobraments i dels pagaments, i per efectuar totes les tasques administratives relacionades, millorant notablement l’eficàcia del departament.

Mòdul d’immobilitzats

 El mòdul d’immobilitzat, INMDA, està dissenyat per gestionar de forma senzilla els Actius Fixos de la teva empresa i és una de les eines més completes de programari d’immobilitzat.

Amb molt poc esforç, es pot portar un doble control de les amortitzacions, fiscal i patrimonial, així com un seguiment d’ubicacions, alteració d’elements, lísing, deduccions fiscals, etc.

Els avantatges que reporta la utilització d’aquest programa (enfront del generalitzat full de càlcul) són indubtables i quantioses, per la facilitat de maneig, per la possibilitat de maximitzar el benefici financerofiscal ajustant mètodes i variant paràmetres segons estimacions de resultats, per l’obtenció automàtica de seients i conciliació comptable, per les possibilitats d’anàlisis a diversos nivells que ofereixen els documents, per la informació subministrada per a la preparació de comptes anuals, imposat de societats i auditories, per la seguretat i precisió dels càlculs, per les possibilitats de simulació per a projectes d’inversió…

Addicionalment, el programa permet controlar -ja sigui manualment o a través de PDAs – l’inventari, la situació actual de qualsevol actiu, i l’històric d’ubicacions.

Mòdul Gestió Comercial

Controlar tots els Processos Comercials del nostre negoci és fonamental i més fer-ho des d’un única eina de forma senzilla.
El mòdul Gestió Comercial, GESDA, està específicament dissenyat per resoldre la mecànica de tot el cicle comercial, pedra angular de la gestió empresarial (compres, magatzem i vendes, incorporant a més el control estadístic de negoci) sobre la qual gira tot el procés econòmic de l’empresa (administració, comercial, facturació, magatzem).

Hi ha disponible a més una gamma de producte més alta, GESDA A.G.I. (Alta Gestió Empresarial) per a usuaris amb necessitats avançades.

Mòdul de producció

El mòdul de producció (especejament i escandallo), DESDA, està desenvolupat per a les empreses entre les activitats de les quals figura la fabricació de productes mitjançant la transformació i/o assemblatge de matèries primeres. És una aplicació complementària i inseparable de GESDA, Gestió Comercial Avançada, que et permetrà portar la planificació i el control del cicle comercial d’una forma integral.

Aquest Mòdul aquesta adaptat al reglament europeu pel qual s’estableixen els requisits de trazabilidad, per a les empreses que tinguin aquesta necessitat.

Gestió magatzems caòtics

La gestió de Magatzems Caòtics és un requisit per a les empreses que necessiten optimitzar al màxim el seu espai efectiu, i millorar el rendiment del seu magatzem.

Una bona Gestió d’un magatzem caòtic permet al Responsable del mateix tenir un control total del material emmagatzemat, la seva ubicació exacta, reubicacions dels mateixos i entrades i sortides d’estoc.

La nostra proposta contempla la mecanització dels processos de recepció de mercaderia amb multi-ubicació d’articles, col·locació en magatzem, sortida de magatzem i afegeix funcions complementàries com la reubicació, inventari, i informe de discrepàncies per a una major optimització.

Gestió Expert Comptable -Assessors

Una aplicació única exclusivament desenvolupada perquè l’assessor fiscal optimitzi el seu negoci podent oferir serveis de valor afegit als seus clients.

La Gestió Expert Comptable, ASESDA, és una eina financera professional assequible i completa que ofereix un augment del rendiment gràcies a una riquesa funcional exclusiva que busca el màxim aprofitament del temps i de la dada generant informació d’alt interès.

En les assessories fiscals, al final de cada període impositiu és necessari registrar amb urgència la informació comptable rebuda a l’últim moment per presentar en termini les diferents declaracions que exigeix l’administració en un temps record. Per minimitzar aquest impacte, DATISA, ha desenvolupat una aplicació especifica d’assessories que a més de comptar amb funcions avançades de comptabilitat contempla la possibilitat de realitzar entrades ràpides de dades, revisions mèdiques, obtenció de les declaracions individuals i massives, enviaments automàtics de declaracions per e-mail, control de l’estat de declaracions (pendents, amb incidències, lliurades…), etc.

Hi ha disponible a més una gamma de producte més alta, ASESDA AGE. (Alta Gestió Empresarial) per a assessors amb necessitats avançades, amb Comptabilitat Analítica i Pressupostària, que li permetrà donar serveis d’assessorament de valor afegit.

E-Factura

En l’entorn actual en el qual ens movem, cada vegada són més les empreses que busquen l’intercanvi de fitxers electrònics que el seu objectiu és aconseguir una major eficiència i estalvi en els tràmits administratius. Dins d’aquest tipus de fitxers, un dels quals està més desenvolupat és la Factura Electrònica.

Datisa ha desenvolupat dos mòduls independents: Factura Electrònica Expedida i Factura Electrònica Rebudes

El Mòdul Factura Electrònica Expedida té com a objectiu emetre factures electròniques en els formats més estesos (inclou Facturae el format triat per les administracions públiques per rebre factures electròniques)

El Mòdul Factura Electrònica Rebudes la missió de la qual és la recepció de factures en format electrònic, comporta tots els avantatges del format electrònic enfront del paper però sobretot aconsegueix una major eficiència i estalvi en els tràmits administratius.